Allgemeine Geschäftsbedingungen

 
 OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina INVESTA, kao posrednika (u daljem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio zaključenog ugovora o posredovanju te sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije INVESTA.


ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 2.Pojedini izrazi upotrjebljeni u ovim Općim uvjetima poslovanja imaju ova značenja:

1. izraz „nalogodavac“ označava pravnu ili fizičku osobu koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga te koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (primjerice prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac te ostali mogući sudionici u prometu nekretnina);

2. izraz „posrednik u prometu nekretnina“ označava Agenciju za posredovanje u prometu nekretnina INVESTA ;

3. izraz „treća osoba“ označava osobu koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem u cilju pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;

4. izraz „posredovanje u prometu nekretnina“ označava radnje posrednika u prometu nekretnina koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina, a osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, zakupu, najmu i ostalo;

5. izraz „nekretnina“ označava česticu zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;

6. izraz „ posrednička naknada“ označava iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.Ponuda Agencije INVESTA sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija INVESTA zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti Agencije INVESTA primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija INVESTA ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti pisanim putem.OBVEZE POSREDNIKA

Članak 4.Zaključenjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje osobito sljedeće:

• sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. ekskluzivni);

• nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla;

• upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

• upoznati nalogodavca sa utvrđenim pravnim i/ili fizičkim nedostacima nekretnine;

• izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;

• obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne unaprijed iskazane troškove;

• omogućiti pregled nekretnine;

• čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;

• obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su posredniku poznate;

• posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje;

• prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

• prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla;

• ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;

• ukoliko nalogodavac opunomoći posrednika, agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće:

• nakon postignutog dogovora u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastaviti Predugovor i Ugovor o kupoprodaji/zamjeni/najmu nekretnina

• organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika

• u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla

• podnijeti poreznu prijavu i obaviti sve potrebne radnje pri nadležnoj Poreznoj upravi

• predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,

• u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastavit će prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama i provesti prijenos prava vlasništva na ime Kupca kod Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.Članak 5.Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, E-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.Članak 6.Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca te nekretninu za koju posreduje ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

U slučaju povrede obveze čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama naknaditi štetu koju su zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je počinjena povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik prenese osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 7.Zaključenjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje osobito sljedeće:

• Sklopiti Ugovor o posredovanju s posrednikom, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tzv. ekskluzivni):

• obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.

• dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe;

• osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika posrednika;

• pismenim putem obavijestiti posrednika o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine;

• odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno;

• ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;

Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 8.Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.

Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke nakade u cijelosti, u trenutku zaključenja pravnog posla (ugovor / predugovor) za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.

Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.

Posrednik će snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji.

Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu. Posrednik nama pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

U slučaju da nalogodavac sam ili preko treće osobe našao zainteresiranu osobu, posrednik može naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a osobito ako je:

- neposredno odveo ili uputio nalogodavcu treću osobu u razgledavanje nekretnine koja je predmet posredovanja;

- organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;

- nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

POSREDNIČKA SATNICA

Članak 9.Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200 kn.UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 10.Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ukoliko ugovor bude zaključen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju odnosno kupnju nekretnine.

Ukoliko nije potpisan ugovor o posredovanju nalogodavac nije dužan posredniku isplatiti naknadu, a sve u slučaju ukoliko posrednik na neki drugi način ne dokaže da je posredovao prilikom sklapanja pravnog posla.

Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te s istim potpisati ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati, dok u suprotnome posrednik nije obvezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem, a sve u slučaju ukoliko posrednik ne želi pristati na posredovanje s jedne strane odnosno da svoju posredničku naknadu naplaćuje od strane kupca na temelju pisanog ili usmenog naloga o posredovanju s kupcem.

U slučaju prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 11.Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 36 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.PODNOŠENJE PRIGOVORA

Članak 12.


Potrošači prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku, i to u poslovnim prostorijama na adresi Voćarska 2, Valbandon, Fažana, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

INVESTA d.o.o.

Voćarska 2

52212 Fažana

ili na e-mail adresu: info@investa.hrOdgovor na pisani prigovor, potrošač će primiti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.Za odnose između posrednika, agencije, nalogodavca i ostalih osoba, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju bilo kakvog spora stranke će isti pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, u slučaju sudskog spora nadležan je sud u Puli, osim ako se ne ugovori drukčije.U Fažani, 20. 07.2020